PROJEKT - WOLNOŚĆ

Idź do spisu treści

Menu główne:

TYTUŁ PROJEKTU
POLSKO-LITEWSKIE OBLICZA WOLNOŚCI

TERMIN REALIZACJI:
19-25. maja 2014

OPIS PROJEKTU:

Głównym założeniem  projektu˙ jest integracja młodzieży˙ zagrożonej˙ wykluczeniem społecznym z placówek resocjalizacyjnych Polski i Litwy poprzez zajęcia ukierunkowane na wielowymiarowe, metaforyczne przedstawienie specyfiki wolności za  pomocą różnych, niekonwencjonalnych środków artystycznego i multimedialnego wyrazu. Wytworzone elementy sztuki współczesnej, street art w formie graffiti oraz muralu, przeprowadzone wywiady oraz zdjęcia zobrazują  w różny,  czasem niejednoznaczny artystycznie sposób idę  wolności.  Dziewczęta, przejawiające symptomy niedostosowania społecznego, na co dzień mające problemy z określeniem granic swojej wolności, spojrzą  na nią a przez pryzmat realiów więziennych, uwarunkowań kulturowych, systemu norm i wartości oraz kultury masowej. Z kolei celem pośrednim,´ wynikającym  z realizacji dwóch  poprzednich projektów dofinansowanych przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży˙ jest kontynuacja działań  nastawionych na wzajemne pogłębianie wiedzy młodych ludzi na temat obyczajów, tradycji i języka obydwu nacji, a także˙ promowanie  idei tej współpracy w środowiskach lokalnych, w których funkcjonują  zaangażowane˙ w projekt placówki. Uczestniczkami  projektu są dziewczęta od 15 do 18 roku życia˙ z MCEiRS w Goniadzu oraz placówek resocjalizacyjnych z Wilna i Kowna.  Realizacja założonych celów projektu będzie możliwa dzięki różnorodnym  zajęciom  artystycznym, warsztatom videofilmowania, fotograficznym, o charakterze integracyjno-międzykulturowym, oraz licznym zabawom nastawionych na wzajemne poznanie się i zaakceptowanie różnic˙ kulturowych. Projekt, mimo, iż˙ powstał z inicjatywy samej młodzieży˙ stanowi innowacyjne podejście  do procesu resocjalizacji przez włączenie twórczości  artystycznej oraz innych elementów edukacji pozaformalnej jako głównej  formy pracy wychowawczej. Podsumowaniem całokształtu działań  będzie wystawa dla społeczności  lokalnej Goniądza pod hasłem „Wolność - kocham i rozumiem”, podczas której zostaną  zaprezentowane główne przesłania projektu. .

Katarzyna Zielinska
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego